CB
17 03 2012

Informacja o wyborze

Dot.: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup usług telekomunikacyjnych"

Nr postępowania: FZ-02/2012

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej "ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta założona przez:

Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa

Cena brutto: 24 260,52 zł

Uzasadnienie wyboru

Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy PZP, spełniająca wszystkie wymogi formalne Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert i porównania złożonych ofert zawierających punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Numer oferty nazwa (firma)
adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena 100% Razem
1 Polska Telefonia Komórkowa CENTERTEL sp. z o.o.
Ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
100 pkt     100

 

Pozostałe informacje:

Zamawiający w oparciu o art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy PZP informuje, że umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie zgodnym z zapisami ustawy PZP.

W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodne z Działem VI "Środki ochrony prawnej" ustawy PZP