CB
03 02 2012

Informacja o wyborze

Dot: przetargu nieograniczonego pn. Działania informacyjne i promocyjne w mediach, w tym przygotowanie koncepcji oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej, dla projektu pod tytułem: "Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym", w latach 2011-2014.
Nr postępowania: FZ-01/2012

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) zwanej dalej "ustawą PZP" Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta założona przez:

MONTRILO
Aneta Zacharz
ul. Warszawska 10
40-006 Katowice

Cena netto: 97 541,98 zł
Cena brutto: 119 976,64 zł.
Uzasadnienie wyboru

Jest to oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy PZP, spełniająca wszystkie wymogi formalne Zamawiającego.

Zamawiający wskazuje nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny ofert i porównania złożonych ofert zawierających punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty     nazwa (firma)
adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
100%
Razem
1. SG 24 sp. z o.o.
ul. Głogowska 108/6
60-263 Poznań
------ ------
2. FORMIND s.c. W. Domanik, M. Leśnik
ul. Kościuszki 6/5
40-049 Katowice
68,64 68,64
3. MONTRILO Aneta Zacharz
ul. Warszawska 10
40-006 Katowice
100 100

 

Informacja o wykonawcach wykluczonych:

Zamawiający w związku z art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy PZP informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp Wykonawca

SG 24 sp. z o.o.
ul. Głogowska 108/6
60-263 Poznań

został wykluczony z udziału w przedmiotowym postępowaniu z powodu nie wykazania spełniania warunków udziału.

Zamawiający w ogłoszeniu oraz w SIWZ części IX punkt 2 podpunkt 2) oraz w części X punkt 1 podpunkt 2) wymagał, aby Wykonawca w celu wykazania i potwierdzenia posiadanej wiedzy i doświadczenia załączył dokumenty, które potwierdzą wykonanie lub wykonywanie usług w sposób należyty. W ofercie brak jest wyżej opisanych dokumentów.

Zamawiający pismem z dnia 30 stycznia 2012 r. zwrócił się do Wykonawcy o uzupełnienie ww. braku w terminie do dnia 02 lutego 2012r. W powyższym terminie braki nie zostały uzupełnione.

W związku z powyższym Wykonawca nie spełnia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP.

Pozostałe informacje:

Zamawiający w oparciu o art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy PZP informuje, że umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie zgodnym z zapisami ustawy PZP.

W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodne z Działem VI "Środki ochrony prawnej" ustawy PZP