CB

Zamówienia

19.01.2010

Informacja o wybranej ofercie

Nr postępowania FZ-02/2009
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Obsługa księgowa projektu realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Czytaj więcej...

22.01.2010

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ?Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.?

Unieważnienie postępowania

13.01.2010

Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09

Przedmiot zamówienia: Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer ogłoszenia: 6867-2010; data zamieszczenia: 12.01.2010 r.

 

 

Czytaj więcej...