CB

Zamówienia

26.02.2010

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych"

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych"

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:

 

 

Czytaj więcej...

26.02.2010

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych"

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych"

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:

 

 

Czytaj więcej...

19.02.2010

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Udzielenie gwarancji bankowej"

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ?Udzielenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

 

 

Czytaj więcej...