CB
30 06 2014

zapytanie ofertowe FZ/5/2014

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prawnych dla potrzeb projektu pn. ?Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym?realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji PO IG 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.