CB

Zamówienia

26.06.2013

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na "Udzielenie lub przedłużenie gwarancji bankowej jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr WND-POIG.03.01-00-00-015/09 w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego."

21.01.2013

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dla Funduszu Zalążkowego KPT sp. z o.o. audytu zewnętrznego Projektu

16.01.2013

Informacja o wyborze

Dot. Zapytania ofertowego na usługę polegającą na organizacji oraz przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia z zakresu języka angielskiego dla osób zatrudnionych do realizacji projektu 'Inkubowanie nowych innowacyjnych firm w Krakowskim Parku  Technologicznym' realizowanego w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
Numer postępowania: FZ/9/2012 

Czytaj więcej...